Mọi bài đăng trên Website đều được Quản Trị Viên viết , nếu bạn có đăng tải xin hãy để nguồn !
Xin chào các bạn , chúc các bạn 1 ngày mới vui vẻ ! Hôm nay Nam  xin hướng dẫn các bạn cách đổi tên kí tự đặc biệt cập nhật 2018 nhé !
Bài viết này được xác nhận bản quyền bởi Bờm Ngố Blog 

CHUẨN BỊ :


- Nick của bạn phải có Họ & Tên giống nhau , Ví Dụ : Nam Nam , Linh Linh , ...
- Còn lượt đổi tên

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN :

Ở lần đổi tên này , không phải fake IP , ngôn ngữ gì nhé .
Bước 1: Vào link này , tiến hành đổi tên faebook
Bước 2: Điền như sau
Họ : Để Nguyên
Tên đệm : Bỏ qua
Tên : Dán Kí Tự Ẩn


Và dưới đây là một số kí tự ẩn chúng tôi cập nhật tất cả trong năm 2018 :

�❅�❈❖✫✪✩✹✸✷✶✵�✱ ★❊ ❉ ✾ ✽ ♡⊰ ۝⊱♡ ✼ ✠ ☆ ★ �� ✺ ☼ � ❋ ✽ ✻❆ ۞ ۝ � ❃ ❂ ✿ ❀ ❁


۝⊱♡ ✼ ✠ ☆ ★ �� ✺ ☼ � ❋ ✽ ✻❆ ۞ ۝ � ❃ ❂ ✿ ❀ ❁✪✫✪✩✹✸✷✶✵ ✱✲❊❋✻✼✽��✵✺❃�❅❆ᔓᔗ҉✾❀❁✿⢏★☆�✩❂✪✫✬✭✮✯✰✶✷✸✹���� � � ♪ ♫ ☼ � ۝ ✿✦ ✧ ✩ ⊰ Nam ⊕⊱✦ ✧ ✩ ✪ ۝✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ � ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✶ � � ❉ ❋ ❖ ⊹⊱✿ ✿⊰⊹ ♧ ✿� � ♪ ☼ � � ∞ ☆✪♡✪ ۝ⓣⓡⓘⓒⓚⓔⓡ ⊰✪ Nam ⓪④✰⓪⑥✰②⓪⓪③ ✪♡✪✪ � ✘ � ☒✓ⓓⓩ ⓟⓡⓞ ⓝⓗⓤ ⓑⓐ© ⓗⓞ ⓪③ ✪⊱ ⓪④✰⓪⑥ ✪♡✪j


⓪④✰⓪⑥✰②⓪⓪③ ✪♡✪✪ ✩ ✰ ✫ ✬ ✭ ★ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋♕♚♛� Nam ✓✓✓ⓓⓩ ⓟⓡⓞ ⓝⓗⓤ ⓑⓐ© ⓗⓞ ♕♚♛� ✦ ✧ ✱ ✶ ✷ � ✸ ✺ ✻ � ❈ ❉ ❊ ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀۝


Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ


ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳


❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴


⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾


✲ ⋆ ❅ ❈ ❖ ✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✱ ❊ ❉ ✾ ✽ ✼ ✠ ☆ ★  ✺ ☼ ❋ ✽ ✻ ❆ ۞ ۝ ❃ ❂ ✿ ❀ ❁


 ❥ ♥ ♡ ♥ ❦ ❧ ღ ɞ 


⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅


♦ ♤ ♣ ♢ ♠ ◊ ♧ ♡


♙ ♟ ♘ ♞ ♗ ♝♖ ♜ ♕ ♛ ♔ ♚


《 》 « » ⇨ ⇒ ⇔ ⇚ ⇶ ⇵ ⇴ ⇳ ⇰ ⇯ ⇮ ⇭ ⇬ ⇫ ⇩ ⇨ ⇧ ⇦ ↻ ↺ ↨ ↧ ↦ ↥ ↤ ↣ ↢ ↡ ↠ ↟ ↞ ↝ ↜ ↛ ↚   ← ↑ → ↓ ↔   ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↸ ↹ ↮ ⇤ ⇥ ⇱ ⇲ ⇞ ⇟  ↫ ↬ ↭


✲⋆�❅�❈❖✫✪✩✹✸✷✶✵�✱ ❊ ❉ ✾ ✽ ♡⊰ Nam� ⊱♡ ✼ ✠ ☆ ★ �� ✺ ☼ � ❋ ✽ ✻❆ ۞ ۝ � ❃ ❂ ✿ ❀ ❁


✲⋆�❅�❈❖✫✪✩✹✸✷✶✵�✱ ❊ ❉ ✾ ✽ ♡⊰ Nam� ⊱♡ ✼ ✠ ☆ ★ �� ✺ ☼ � ❋ ✽ ✻❆ ۞ ۝ � ❃ ❂ ✿ ❀ ❁ ⓞ❾❷❹❹❺❶❹❶❺۝


⓪④ ✪⊱⓪⑥✰⓪③ ✪♡✪


ⓓⓩ ⓟⓡⓞ ⓝⓗư ⓑⓐ© ⓗⓞ ✪✫✪✩✹✸✷✶✵


-------------------------


�� ✺ ☼ � ❋ ✽ ✻❆ ۞ ۝ � ❃ ❂ ✿ ❀ ❁✪✫✪✩✹✸✷✶✵ ✪♡✪ ⓣⓡⓘⓒⓚⓔⓡ ⊰✪ Nam ✓04✰06✰2003 ✪♡✪


ⓓⓩ ⓟⓡⓞ ⓝⓗⓤ ⓑⓐ© ⓗⓞ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ � � � � ✩ ✰ ✫ ✬ ✭ ★ ⋆ ✢ ✣ ✤ ⓣⓡⓘⓒⓚⓔⓡ ✥ ⓜⓘⓝⓗ ✓✓✓ⓓⓩ ⓟⓡⓞ ⓝⓗⓤ ⓑⓐ© ⓗⓞ ✆✆⁰⁹⁸³⁹²³⁴³¹  ✩ ✰ ✫ ✬ ✭ ★ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ � � � � ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ⊱ � ✸ ✺ ✻ � ❈ ❉ ❊ ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀۝ Nam


♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙


Nam ✿✦ ✧ ✩ ⊰ Nam  ✓✓✓ ⊱✦ ✧ ✩ ✪✓✓✓


✩ ✰ ✫ ✬ ✭ ★ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋ ✦ ✧ ✱ ✶ ✷ ⊰ Nam ✓✓✓ Ⓞ①⑥⑦⑨✪⑤⑥③✪⑤⑧③ ✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ⊱ � ✸ ✺ ✻ � ❈ ❉ ❊ ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀۝


♚ ♛✩✰ ⓣⓡⓘⓒⓚⓔⓡ ✓ ✩✰♛ ♚


✩ ✰ ✫ ✬ ✭ ★ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋ ✦ ✧ ✱ ✶ ✷ ⊰♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ❦♔ ♕♚♛ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ Bờm ! ✓ ۝ ⓓⓩ ⓟⓡⓞ ⓝⓗⓤ ⓑⓐ© ⓗⓞ ✆ ❦ ♔ ♕ ♚ ♛ ♘ ♙✬ ✮ ✭ ✯ ✰✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰


� ☏ ✁ � ✃ ✄ ✆ ✇ � � � ✎ � ✐ ✑ � Nam


⊙⊚⊛⊜⊝◉○◌◍◎●◐◑◒◓◔◕◖◗◦◯❍⦿⊕⊗


➜➝➞➟➠�➢➣➦➧➨➩


➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾��↵↓�←→↑


⓼⓼hello hacker


✪╭╦╤═─ⓜⓡⓧⓣⓡⓐⓒⓚⓢ✪\٠\l⓼⓼⓼⓼⓼⓼⓼⓼⓼⓼⓼⓼⓼⓼ ⓼❽❽❽❽⓼⓼⓼⓼❽❽❽❽⓼


\٠\e╭☆╯╺━❯�◈⚃⚞⓿╭╮⓿⚟⚃◈�❮━╸╭☆╯


♖♘♗♕♔♗♘♖ ╔════════╗ ║▀▄▀▄▀▄▀▄║ ║▀▄▀▄▀▄▀▄║ ║▀▄▀▄▀▄▀▄║ ║▀▄▀▄▀▄▀▄║ ╚════════╝ ♜♞♝♛♚♝♞♜


\٠\a


╔╩█▓⚃░????????????????????░⚄▓█╩╗ ✩✭✫✮✬Ⓕ????Ⓒ????Ⓑ????Ⓞ????⚀⚂⚃⚄ ♚╭⍝╮⎝҂◣⏝◑⎠╭⍝╮♔❃✹✸✶✵ ⚁⚃⚁⚅❀╭Ⓘ????Ⓓ????Ⓝ????Ⓢ????Ⓐ╮✿ ➬ⓜⓨ☜ⓝⓐⓜⓔ☞ Nam


☋⚅⚅⚅⚅⚅⚅▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▃● ▂▄▅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅▅▄▃▂ ⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅ ⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲


╭┳✇─✇╤────────☞♞⚀⚅⚄⚃⚂⚀⚅⚄⚃⚂⚁⚀♘ ⓜⓘⓝⓗ ♜♝♛♝ⓛⓞⓥⓔ♜ ♞⚀⚅⚄⚃⚂⚀⚅⚄⚃⚂⚁⚀♘╭┳✇─✇╤────────☞╱◥███◣╱◥◣ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎


█╬─❉╰♡╮ \٠\l╭✪✪۞███████]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▃● ▂▄▅█████████▅▄▃▂ [███████████████████] ⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲╮❉─╬


╰☆╮✼❅✼╔╩╬═────❀╚╰✪╭∩╮✪╯╝❀╦╤────✫❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿☆⎝⎲⎵⎲⎠☆\\①④⑦②//❻❾ ❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿\\①④⑦②//❻❾


╔╩█▓⚃░????????????????????░⚄▓█╩╗ ✩✭✫✮✬Ⓕ????Ⓒ????Ⓑ????Ⓞ????⚀⚂⚃⚄ ♚╭⍝╮⎝҂◣⏝◑⎠╭⍝╮♔❃✹✸✶✵ ⚁⚃⚁⚅❀╭Ⓘ????Ⓓ????Ⓝ????Ⓢ????Ⓐ╮✿ ➬ⓜⓨ☜ⓝⓐⓜⓔ☞


★╭╦ⓜ►▻╤──────╸▻ ★╭╦ⓘ►▻╤──────╸▻ ★╭╦ⓝ►▻╤──────╸▻ ★╭╦ⓗ►▻╤──────╸▻ ★╭╦ⓓ►▻╤──────╸▻


\٠\l┈╱▔▔▔▔▔▔▔▔╲┈┈┈┈


╱▔▔▔▔▔▔▔▔╲╱┈┈┈┈


▏┳╱╭╮┓┏┏┓▕╱▔▔╲┈ ▏┃╱┃┃┃┃┣▏▕▔▔╲╱▏ ▏┻┛╰╯╰╯┗┛▕▕▉▕╱╲ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▔▔▔╲▕ ▇▇╱▔╲▇▇▇▇▇╱▔╲▕╱ ┈┈╲▂╱┈┈┈┈┈╲▂╱▔┈ ╭╮╱▔▔▔▔▔╲┉ⒽⓄ┉ⒽⓄ ╰╯▕▇▇▇▇▇▇▏┉┉╭━╮ ┉┉╱┃◠╭╮◠┃╲┉╭┛┃┃ ┈╱╭╯╭╯╰╮╰╮╲╰┓╭╯ ┉▏╰━╯╰╯╰━╯▕▕▔▔▏ ┈╲▂▂▂▂▂▂▂▂╱╱╱╱┉ ╭╮╮╱▔▔▔▔╲╭╭╮ ╰╲╲▏▂╲╱▂▕╱╱╯ ┈┈╲▏▇▏▕▇▕╱┈┈ ┈┈╱╲▔▕▍▔╱╲┈┈ ╭╱╱▕╋╋╋╋▏╲╲╮ ╰╯╯┈╲▂▂╱┈╰╰╯ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ┈┈┈╲┈┈┈┈╱ ┈┈┈╱▔▔▔▔╲ ┈┈┃┈▇┈┈▇┈┃ ╭╮┣━━━━━━┫╭╮ ┃┃┃┈┈┈┈┈┈┃┃┃ ╰╯┃┈┈┈┈┈┈┃╰╯ ┈┈╰┓┏━━┓┏╯ ┈┈┈╰╯┈┈╰╯ ┊┊┊┊┊┊┊╱▏┊┊┊┊┊┊ ┊┊┊┊┊┊▕╱┊┊┊┊┊┊┊ ┊┊┊╱▔▔╲┊╱▔▔╲┊┊┊ ┊┊▕┈┈┈┈▔┈┈┈╱┊┊┊ ┊┊▕┈┈┈┈┈┈┈┈╲┊┊┊ ┊┊┊╲┈┈┈┈┈┈┈╱┊┊┊ ┊┊┊┊╲▂▂▂▂▂╱┊┊┊┊ ┈╭━━━━━━━━━━━╮┈ ┈┃╭━━━╮┊╭━━━╮┃┈ ╭┫┃┈▇┈┃┊┃┈▇┈┃┣╮ ┃┃╰━━━╯┊╰━━━╯┃┃ ╰┫╭━╮╰━━━╯╭━╮┣╯ ┈┃┃┣┳┳┳┳┳┳┳┫┃┃┈ ┈┃┃╰┻┻┻┻┻┻┻╯┃┃┈ ┈╰━━━━━━━━━━━╯┈ ╲┏━┳━━━━━━━━┓╲╲ ╲┃◯┃╭┻┻╮╭┻┻╮┃╲╲ ╲┃╮┃┃╭╮┃┃╭╮┃┃╲╲ ╲┃╯┃┗┻┻┛┗┻┻┻┻╮╲ ╲┃◯┃╭╮╰╯┏━━━┳╯╲ ╲┃╭┃╰┏┳┳┳┳┓◯┃╲╲ ╲┃╰┃◯╰┗┛┗┛╯╭┃╲╲ ╭━┳━╭━╭━╮╮ ┃┈┈┈┣▅╋▅┫┃ ┃┈┃┈╰━╰━━━━━━╮ ╰┳╯┈┈┈┈┈┈┈┈┈◢▉◣ ╲┃┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈▉▉▉ ╲┃┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◥▉◤ ╲┃┈┈┈┈╭━┳━━━━╯ ╲┣━━━━━━┫ ┈╱▔╲▂╱╱╱╱▂╱▔╲┈┈ ▕▔╲┈╱▔╲┈┈╱╲╱▔▏┈ ▕▏┈▏╱▉╲┈┈╱▉╲▕▏┈ ┈╲▃▏▔▔▔╲▂▂▂▕╱┈┈ ┈┈┈▏┊┊┳┊╲▂╱┳▏┈┈ ┈┈▕╲▂┊╰━━┻━╱┈┈┈ ┈┈╱┈┈▔▔╲▂▂╱╲┈┈┈ ┈┈┈┈╱▔▔▔▔╲┈┈┈┈ ┈┈┈▕▕╲┊┊╱▏▏┈┈┈ ┈┈┈▕▕▂╱╲▂▏▏┈┈┈ ┈┈┈┈╲┊┊┊┊╱┈┈┈┈ ┈┈┈┈▕╲▂▂╱▏┈┈┈┈ ╱▔▔▔▔┊┊┊┊▔▔▔▔╲ ▕▔╲┊┊┊┊┊┊┊┊┊╱▔▏ ┊╲┈╲╱▔▔▔▔▔╲╱┈╱ ┊┊╲┈╭╮┈┈┈╭╮┈╱┊ ┊┊╱┈╰╯┈▂┈╰╯┈╲┊ ┊┊▏╭╮▕━┻━▏╭╮▕┊ ┊┊╲╰╯┈╲▂╱┈╰╯╱┊ ┈┈╭━╱▔▔▔▔╲━╮┈┈┈ ┈┈╰╱╭▅╮╭▅╮╲╯┈┈┈ ╳┈┈▏╰┈▅▅┈╯▕┈┈┈┈ ┈┈┈╲┈╰━━╯┈╱┈┈╳┈ ┈┈┈╱╱▔╲╱▔╲╲┈┈┈┈ ┈╭━╮▔▏┊┊▕▔╭━╮┈╳ ┈┃┊┣▔╲┊┊╱▔┫┊┃┈┈ ┈╰━━━━╲╱━━━━╯┈╳ ╭━━━╮┈┈╱╲┈┈┈╱╲ ┃╭━━╯┈┈▏▔▔▔▔▔▕ ┃╰━━━━━▏╭▆┊╭▆▕ ╰┫╯╯╯╯╯▏╰╯▼╰╯▕ ┈┃╯╯╯╯╯▏╰━┻━╯▕ ┈╰┓┏┳━┓┏┳┳━━━╯ ┈┈┃┃┃┈┃┃┃┃┈┈┈┈ ┈┈┗┻┛┈┗┛┗┛┈┈┈┈ ┈┈╱╲┈┈┈╱╲┈┈╭━╮┈ ┈╱╱╲╲__╱╱╲╲┈╰╮┃┈ ┈▏┏┳╮┈╭┳┓▕┈┈┃┃┈ ┈▏╰┻┛▼┗┻╯▕┈┈┃┃┈ ┈╲┈┈╰┻╯┈┈╱▔▔┈┃┈ ┈┈╰━┳━━━╯┈┈┈┈┃┈ ┈┈┈┈┃┏┓┣━━┳┳┓┃┈ ┈┈┈┈┗┛┗┛┈┈┗┛┗┛┈ ┈╭━━━━━━━━━━━╮┈ ╭╯┈╭━━╮┈╭━━╮┈╰╮ ┃┈┃┃╭╮┃┈┃╭╮┃┃┈┃ ┃┈┃┻┻┻┛┈┗┻┻┻┃┈┃ ┃┈┃╭╮┈◢▇◣┈╭╮┃┈┃ ╰┳╯┃╰━━┳┳┳╯┃╰┳╯ ┈┃┈╰━━━┫┃┣━╯┈┃┈ ┈┃┈┈┈┈┈╰━╯┈┈┈┃┈ ┈┏━╮╭━┓┈╭━━━━╮ ┈┃┏┗┛┓┃╭┫ⓜⓘⓝⓗ┃ ┈╰┓▋▋┏╯╯╰━━━━╯ ╭━┻╮╲┗━━━━╮╭╮┈ ┃▎▎┃╲╲╲╲╲╲┣━╯┈ ╰━┳┻▅╯╲╲╲╲┃┈┈┈ ┈┈╰━┳┓┏┳┓┏╯┈┈┈ ┈┈┈┈┗┻┛┗┻┛┈┈┈┈ ▕▔▔╲╱▔▔▔╲╱▔▔▏ ┈╲_╱╰╮┈╭╯╲_╱ ┈┈┈▏▉╮┈╭▉▕ ┈┈╱╲╰╰┊╯╯╱╲ ┈╱╰▕╰╰┳╯╯▏╯╲ ▕╰╰╰╲╰┻╯╱╯╯╯▏ ▕╰╰╰╰▔▔▔╯╯╯╯▏ ▕╰╰╰╰╰╮╭╯╯╯╯▏ ┈╲╭╮┈╰╮╭╯╭╮╱ ┈┈┫┣╭━━━╮┫┃ ┈┈┃┃┃┈┈┈┃┃┃ ┈┈┗┛┛┈┈┈┗┗┛ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈╭━━━━━╮┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈╰┳━━━━╰╮╭━╮┈┈┈┈ ┈┈╰┳━━━━┣╯▊╲┈┈┈┈ ┈┈┈╰━┳━━╯╰╱▔┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈╰━┳┳╯┈┈┈┈┈┈ ━━━━━━━┻┻━━━━━━━ ┈╱▔▔▔╲┈┈┈╭━╮┈ ╱╲┊▕┊▕╲┈┈┃┊▋╲ ▏┊╲┊┃┊▏┃┈╲┊▕▔ ╲╲┊╲▕┊▏╱▂▂╯┊▏ ┈╲┊╲╲┃╱╯╯╯╯╯▏ ┈┈▔╲▔╯╯╯╯╯╯╱┈ . ───────────────────── ───────────████████── ──────────███▄███████ ──────────███████████ ──────────███████████ ──────────██████───── ──────────█████████── █───────███████────── ██────████████████─── ███──██████████──█─── ███████████████────── ███████████████────── ─█████████████─────── ──███████████──────── ────████████───────── ─────███──██───────── ─────██────█───────── ─────█─────█───────── ─────██────██──────── ───────────────────── ┈┈┈┈╱▔▔▔▔▔╲┈╱▔╲ ┈┈┈┈▏┈┈▏╭╮▕┈▏╳▕ ┈┈┈┈▏┈┈▏┈┈▕┈╲▂╱ ┈╱▔▔╲▂╱╲▂▂┈╲▂▏▏ ╭▏┈┈┈┈┈┈┈▏╲▂▂╱┈ ┃▏┈┈┈┈▏┈┈▏┈┈┈┈┈ ╯▏┈╲╱▔╲▅▅▏┈┈┈┈┈ ┈╲▅▅▏▕▔▔▔▔▏┈┈┈┈ ⛤


❁✿⚅⚄⚃⚀⚂⚃\٠\l❶➁❸➃❺➄ ❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿


╰❃❥╮✬✿╭┳❁❁╤───────➛➣ ❁✿⚅⚄⚃⚀⚂⚃\٠\l➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁ ➁➁❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸➁➁ ➁➁❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸➁➁ ➁➁❸❸❸➁➁➁➁➁❸❸❸➁➁ ➁➁❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸➁➁ ➁➁❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸➁➁ ➁➁❸❸❸➁➁❸❸❸➁➁➁➁➁ ➁➁❸❸❸➁➁➁❸❸❸➁➁➁➁ ➁➁❸❸❸➁➁➁➁❸❸❸➁➁➁ ➁➁❸❸❸❸➁➁➁❸❸❸❸➁➁ ➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁


★╭⍝╮⎝⎲⎵⎲⎠╭⍝╮✓★ ╭⍝╮★✭????????????✭????????????✭★✓╭
XEM VIDEO HƯỚNG DẪN


- - 4 bình luận
#Tags

HIỆN CÓ 4 BÌNH LUẬN

avatar
Nguyễn Phương Thảo

Ngon Đấy a <3 a định dùng temp này luôn à a

TRẢ LỜI

ừ em , sài temp này cho dễ dùng .... :v

TRẢ LỜI

Ngỏm rồi sao các cậu sao tôi làm không được nữa

TRẢ LỜI

THAM GIA BÌNH LUẬN NGAY!

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Bạn có thể dùng ảnh động hoặc mã hóa code HTML để bình luận.