Đổi tên Facebook FULL kí tự đặc biệt 2018

Xin chào các bạn , chúc các bạn 1 ngày mới vui vẻ ! Hôm nay Nam  xin hướng dẫn các bạn cách đổi tên kí tự đặc biệt cập nhật 2018 nhé !
Bài viết này được xác nhận bản quyền bởi Bờm Ngố Blog 

CHUẨN BỊ :


- Nick của bạn phải có Họ & Tên giống nhau , Ví Dụ : Nam Nam , Linh Linh , ...
- Còn lượt đổi tên

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN :

Ở lần đổi tên này , không phải fake IP , ngôn ngữ gì nhé .
Bước 1: Vào link này , tiến hành đổi tên faebook
Bước 2: Điền như sau
Họ : Để Nguyên
Tên đệm : Bỏ qua
Tên : Dán Kí Tự Ẩn


Và dưới đây là một số kí tự ẩn chúng tôi cập nhật tất cả trong năm 2018 :

�❅�❈❖✫✪✩✹✸✷✶✵�✱ ★❊ ❉ ✾ ✽ ♡⊰ ۝⊱♡ ✼ ✠ ☆ ★ �� ✺ ☼ � ❋ ✽ ✻❆ ۞ ۝ � ❃ ❂ ✿ ❀ ❁


۝⊱♡ ✼ ✠ ☆ ★ �� ✺ ☼ � ❋ ✽ ✻❆ ۞ ۝ � ❃ ❂ ✿ ❀ ❁✪✫✪✩✹✸✷✶✵ ✱✲❊❋✻✼✽��✵✺❃�❅❆ᔓᔗ҉✾❀❁✿⢏★☆�✩❂✪✫✬✭✮✯✰✶✷✸✹���� � � ♪ ♫ ☼ � ۝ ✿✦ ✧ ✩ ⊰ Nam ⊕⊱✦ ✧ ✩ ✪ ۝✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ � ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✶ � � ❉ ❋ ❖ ⊹⊱✿ ✿⊰⊹ ♧ ✿� � ♪ ☼ � � ∞ ☆✪♡✪ ۝ⓣⓡⓘⓒⓚⓔⓡ ⊰✪ Nam ⓪④✰⓪⑥✰②⓪⓪③ ✪♡✪✪ � ✘ � ☒✓ⓓⓩ ⓟⓡⓞ ⓝⓗⓤ ⓑⓐ© ⓗⓞ ⓪③ ✪⊱ ⓪④✰⓪⑥ ✪♡✪j


⓪④✰⓪⑥✰②⓪⓪③ ✪♡✪✪ ✩ ✰ ✫ ✬ ✭ ★ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋♕♚♛� Nam ✓✓✓ⓓⓩ ⓟⓡⓞ ⓝⓗⓤ ⓑⓐ© ⓗⓞ ♕♚♛� ✦ ✧ ✱ ✶ ✷ � ✸ ✺ ✻ � ❈ ❉ ❊ ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀۝


Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ


ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳


❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴


⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾


✲ ⋆ ❅ ❈ ❖ ✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✱ ❊ ❉ ✾ ✽ ✼ ✠ ☆ ★  ✺ ☼ ❋ ✽ ✻ ❆ ۞ ۝ ❃ ❂ ✿ ❀ ❁


 ❥ ♥ ♡ ♥ ❦ ❧ ღ ɞ 


⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅


♦ ♤ ♣ ♢ ♠ ◊ ♧ ♡


♙ ♟ ♘ ♞ ♗ ♝♖ ♜ ♕ ♛ ♔ ♚


《 》 « » ⇨ ⇒ ⇔ ⇚ ⇶ ⇵ ⇴ ⇳ ⇰ ⇯ ⇮ ⇭ ⇬ ⇫ ⇩ ⇨ ⇧ ⇦ ↻ ↺ ↨ ↧ ↦ ↥ ↤ ↣ ↢ ↡ ↠ ↟ ↞ ↝ ↜ ↛ ↚   ← ↑ → ↓ ↔   ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↸ ↹ ↮ ⇤ ⇥ ⇱ ⇲ ⇞ ⇟  ↫ ↬ ↭


✲⋆�❅�❈❖✫✪✩✹✸✷✶✵�✱ ❊ ❉ ✾ ✽ ♡⊰ Nam� ⊱♡ ✼ ✠ ☆ ★ �� ✺ ☼ � ❋ ✽ ✻❆ ۞ ۝ � ❃ ❂ ✿ ❀ ❁


✲⋆�❅�❈❖✫✪✩✹✸✷✶✵�✱ ❊ ❉ ✾ ✽ ♡⊰ Nam� ⊱♡ ✼ ✠ ☆ ★ �� ✺ ☼ � ❋ ✽ ✻❆ ۞ ۝ � ❃ ❂ ✿ ❀ ❁ ⓞ❾❷❹❹❺❶❹❶❺۝


⓪④ ✪⊱⓪⑥✰⓪③ ✪♡✪


ⓓⓩ ⓟⓡⓞ ⓝⓗư ⓑⓐ© ⓗⓞ ✪✫✪✩✹✸✷✶✵


-------------------------


�� ✺ ☼ � ❋ ✽ ✻❆ ۞ ۝ � ❃ ❂ ✿ ❀ ❁✪✫✪✩✹✸✷✶✵ ✪♡✪ ⓣⓡⓘⓒⓚⓔⓡ ⊰✪ Nam ✓04✰06✰2003 ✪♡✪


ⓓⓩ ⓟⓡⓞ ⓝⓗⓤ ⓑⓐ© ⓗⓞ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ � � � � ✩ ✰ ✫ ✬ ✭ ★ ⋆ ✢ ✣ ✤ ⓣⓡⓘⓒⓚⓔⓡ ✥ ⓜⓘⓝⓗ ✓✓✓ⓓⓩ ⓟⓡⓞ ⓝⓗⓤ ⓑⓐ© ⓗⓞ ✆✆⁰⁹⁸³⁹²³⁴³¹  ✩ ✰ ✫ ✬ ✭ ★ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ � � � � ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ⊱ � ✸ ✺ ✻ � ❈ ❉ ❊ ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀۝ Nam


♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙


Nam ✿✦ ✧ ✩ ⊰ Nam  ✓✓✓ ⊱✦ ✧ ✩ ✪✓✓✓


✩ ✰ ✫ ✬ ✭ ★ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋ ✦ ✧ ✱ ✶ ✷ ⊰ Nam ✓✓✓ Ⓞ①⑥⑦⑨✪⑤⑥③✪⑤⑧③ ✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ⊱ � ✸ ✺ ✻ � ❈ ❉ ❊ ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀۝


♚ ♛✩✰ ⓣⓡⓘⓒⓚⓔⓡ ✓ ✩✰♛ ♚


✩ ✰ ✫ ✬ ✭ ★ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋ ✦ ✧ ✱ ✶ ✷ ⊰♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ❦♔ ♕♚♛ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ Bờm ! ✓ ۝ ⓓⓩ ⓟⓡⓞ ⓝⓗⓤ ⓑⓐ© ⓗⓞ ✆ ❦ ♔ ♕ ♚ ♛ ♘ ♙✬ ✮ ✭ ✯ ✰✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰


� ☏ ✁ � ✃ ✄ ✆ ✇ � � � ✎ � ✐ ✑ � Nam


⊙⊚⊛⊜⊝◉○◌◍◎●◐◑◒◓◔◕◖◗◦◯❍⦿⊕⊗


➜➝➞➟➠�➢➣➦➧➨➩


➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾��↵↓�←→↑


⓼⓼hello hacker


✪╭╦╤═─ⓜⓡⓧⓣⓡⓐⓒⓚⓢ✪\٠\l⓼⓼⓼⓼⓼⓼⓼⓼⓼⓼⓼⓼⓼⓼ ⓼❽❽❽❽⓼⓼⓼⓼❽❽❽❽⓼


\٠\e╭☆╯╺━❯�◈⚃⚞⓿╭╮⓿⚟⚃◈�❮━╸╭☆╯


♖♘♗♕♔♗♘♖ ╔════════╗ ║▀▄▀▄▀▄▀▄║ ║▀▄▀▄▀▄▀▄║ ║▀▄▀▄▀▄▀▄║ ║▀▄▀▄▀▄▀▄║ ╚════════╝ ♜♞♝♛♚♝♞♜


\٠\a


╔╩█▓⚃░????????????????????░⚄▓█╩╗ ✩✭✫✮✬Ⓕ????Ⓒ????Ⓑ????Ⓞ????⚀⚂⚃⚄ ♚╭⍝╮⎝҂◣⏝◑⎠╭⍝╮♔❃✹✸✶✵ ⚁⚃⚁⚅❀╭Ⓘ????Ⓓ????Ⓝ????Ⓢ????Ⓐ╮✿ ➬ⓜⓨ☜ⓝⓐⓜⓔ☞ Nam


☋⚅⚅⚅⚅⚅⚅▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▃● ▂▄▅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅▅▄▃▂ ⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅⚅ ⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲


╭┳✇─✇╤────────☞♞⚀⚅⚄⚃⚂⚀⚅⚄⚃⚂⚁⚀♘ ⓜⓘⓝⓗ ♜♝♛♝ⓛⓞⓥⓔ♜ ♞⚀⚅⚄⚃⚂⚀⚅⚄⚃⚂⚁⚀♘╭┳✇─✇╤────────☞╱◥███◣╱◥◣ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎


█╬─❉╰♡╮ \٠\l╭✪✪۞███████]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▃● ▂▄▅█████████▅▄▃▂ [███████████████████] ⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲╮❉─╬


╰☆╮✼❅✼╔╩╬═────❀╚╰✪╭∩╮✪╯╝❀╦╤────✫❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿☆⎝⎲⎵⎲⎠☆\\①④⑦②//❻❾ ❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿\\①④⑦②//❻❾


╔╩█▓⚃░????????????????????░⚄▓█╩╗ ✩✭✫✮✬Ⓕ????Ⓒ????Ⓑ????Ⓞ????⚀⚂⚃⚄ ♚╭⍝╮⎝҂◣⏝◑⎠╭⍝╮♔❃✹✸✶✵ ⚁⚃⚁⚅❀╭Ⓘ????Ⓓ????Ⓝ????Ⓢ????Ⓐ╮✿ ➬ⓜⓨ☜ⓝⓐⓜⓔ☞


★╭╦ⓜ►▻╤──────╸▻ ★╭╦ⓘ►▻╤──────╸▻ ★╭╦ⓝ►▻╤──────╸▻ ★╭╦ⓗ►▻╤──────╸▻ ★╭╦ⓓ►▻╤──────╸▻


\٠\l┈╱▔▔▔▔▔▔▔▔╲┈┈┈┈


╱▔▔▔▔▔▔▔▔╲╱┈┈┈┈


▏┳╱╭╮┓┏┏┓▕╱▔▔╲┈ ▏┃╱┃┃┃┃┣▏▕▔▔╲╱▏ ▏┻┛╰╯╰╯┗┛▕▕▉▕╱╲ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▔▔▔╲▕ ▇▇╱▔╲▇▇▇▇▇╱▔╲▕╱ ┈┈╲▂╱┈┈┈┈┈╲▂╱▔┈ ╭╮╱▔▔▔▔▔╲┉ⒽⓄ┉ⒽⓄ ╰╯▕▇▇▇▇▇▇▏┉┉╭━╮ ┉┉╱┃◠╭╮◠┃╲┉╭┛┃┃ ┈╱╭╯╭╯╰╮╰╮╲╰┓╭╯ ┉▏╰━╯╰╯╰━╯▕▕▔▔▏ ┈╲▂▂▂▂▂▂▂▂╱╱╱╱┉ ╭╮╮╱▔▔▔▔╲╭╭╮ ╰╲╲▏▂╲╱▂▕╱╱╯ ┈┈╲▏▇▏▕▇▕╱┈┈ ┈┈╱╲▔▕▍▔╱╲┈┈ ╭╱╱▕╋╋╋╋▏╲╲╮ ╰╯╯┈╲▂▂╱┈╰╰╯ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ┈┈┈╲┈┈┈┈╱ ┈┈┈╱▔▔▔▔╲ ┈┈┃┈▇┈┈▇┈┃ ╭╮┣━━━━━━┫╭╮ ┃┃┃┈┈┈┈┈┈┃┃┃ ╰╯┃┈┈┈┈┈┈┃╰╯ ┈┈╰┓┏━━┓┏╯ ┈┈┈╰╯┈┈╰╯ ┊┊┊┊┊┊┊╱▏┊┊┊┊┊┊ ┊┊┊┊┊┊▕╱┊┊┊┊┊┊┊ ┊┊┊╱▔▔╲┊╱▔▔╲┊┊┊ ┊┊▕┈┈┈┈▔┈┈┈╱┊┊┊ ┊┊▕┈┈┈┈┈┈┈┈╲┊┊┊ ┊┊┊╲┈┈┈┈┈┈┈╱┊┊┊ ┊┊┊┊╲▂▂▂▂▂╱┊┊┊┊ ┈╭━━━━━━━━━━━╮┈ ┈┃╭━━━╮┊╭━━━╮┃┈ ╭┫┃┈▇┈┃┊┃┈▇┈┃┣╮ ┃┃╰━━━╯┊╰━━━╯┃┃ ╰┫╭━╮╰━━━╯╭━╮┣╯ ┈┃┃┣┳┳┳┳┳┳┳┫┃┃┈ ┈┃┃╰┻┻┻┻┻┻┻╯┃┃┈ ┈╰━━━━━━━━━━━╯┈ ╲┏━┳━━━━━━━━┓╲╲ ╲┃◯┃╭┻┻╮╭┻┻╮┃╲╲ ╲┃╮┃┃╭╮┃┃╭╮┃┃╲╲ ╲┃╯┃┗┻┻┛┗┻┻┻┻╮╲ ╲┃◯┃╭╮╰╯┏━━━┳╯╲ ╲┃╭┃╰┏┳┳┳┳┓◯┃╲╲ ╲┃╰┃◯╰┗┛┗┛╯╭┃╲╲ ╭━┳━╭━╭━╮╮ ┃┈┈┈┣▅╋▅┫┃ ┃┈┃┈╰━╰━━━━━━╮ ╰┳╯┈┈┈┈┈┈┈┈┈◢▉◣ ╲┃┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈▉▉▉ ╲┃┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◥▉◤ ╲┃┈┈┈┈╭━┳━━━━╯ ╲┣━━━━━━┫ ┈╱▔╲▂╱╱╱╱▂╱▔╲┈┈ ▕▔╲┈╱▔╲┈┈╱╲╱▔▏┈ ▕▏┈▏╱▉╲┈┈╱▉╲▕▏┈ ┈╲▃▏▔▔▔╲▂▂▂▕╱┈┈ ┈┈┈▏┊┊┳┊╲▂╱┳▏┈┈ ┈┈▕╲▂┊╰━━┻━╱┈┈┈ ┈┈╱┈┈▔▔╲▂▂╱╲┈┈┈ ┈┈┈┈╱▔▔▔▔╲┈┈┈┈ ┈┈┈▕▕╲┊┊╱▏▏┈┈┈ ┈┈┈▕▕▂╱╲▂▏▏┈┈┈ ┈┈┈┈╲┊┊┊┊╱┈┈┈┈ ┈┈┈┈▕╲▂▂╱▏┈┈┈┈ ╱▔▔▔▔┊┊┊┊▔▔▔▔╲ ▕▔╲┊┊┊┊┊┊┊┊┊╱▔▏ ┊╲┈╲╱▔▔▔▔▔╲╱┈╱ ┊┊╲┈╭╮┈┈┈╭╮┈╱┊ ┊┊╱┈╰╯┈▂┈╰╯┈╲┊ ┊┊▏╭╮▕━┻━▏╭╮▕┊ ┊┊╲╰╯┈╲▂╱┈╰╯╱┊ ┈┈╭━╱▔▔▔▔╲━╮┈┈┈ ┈┈╰╱╭▅╮╭▅╮╲╯┈┈┈ ╳┈┈▏╰┈▅▅┈╯▕┈┈┈┈ ┈┈┈╲┈╰━━╯┈╱┈┈╳┈ ┈┈┈╱╱▔╲╱▔╲╲┈┈┈┈ ┈╭━╮▔▏┊┊▕▔╭━╮┈╳ ┈┃┊┣▔╲┊┊╱▔┫┊┃┈┈ ┈╰━━━━╲╱━━━━╯┈╳ ╭━━━╮┈┈╱╲┈┈┈╱╲ ┃╭━━╯┈┈▏▔▔▔▔▔▕ ┃╰━━━━━▏╭▆┊╭▆▕ ╰┫╯╯╯╯╯▏╰╯▼╰╯▕ ┈┃╯╯╯╯╯▏╰━┻━╯▕ ┈╰┓┏┳━┓┏┳┳━━━╯ ┈┈┃┃┃┈┃┃┃┃┈┈┈┈ ┈┈┗┻┛┈┗┛┗┛┈┈┈┈ ┈┈╱╲┈┈┈╱╲┈┈╭━╮┈ ┈╱╱╲╲__╱╱╲╲┈╰╮┃┈ ┈▏┏┳╮┈╭┳┓▕┈┈┃┃┈ ┈▏╰┻┛▼┗┻╯▕┈┈┃┃┈ ┈╲┈┈╰┻╯┈┈╱▔▔┈┃┈ ┈┈╰━┳━━━╯┈┈┈┈┃┈ ┈┈┈┈┃┏┓┣━━┳┳┓┃┈ ┈┈┈┈┗┛┗┛┈┈┗┛┗┛┈ ┈╭━━━━━━━━━━━╮┈ ╭╯┈╭━━╮┈╭━━╮┈╰╮ ┃┈┃┃╭╮┃┈┃╭╮┃┃┈┃ ┃┈┃┻┻┻┛┈┗┻┻┻┃┈┃ ┃┈┃╭╮┈◢▇◣┈╭╮┃┈┃ ╰┳╯┃╰━━┳┳┳╯┃╰┳╯ ┈┃┈╰━━━┫┃┣━╯┈┃┈ ┈┃┈┈┈┈┈╰━╯┈┈┈┃┈ ┈┏━╮╭━┓┈╭━━━━╮ ┈┃┏┗┛┓┃╭┫ⓜⓘⓝⓗ┃ ┈╰┓▋▋┏╯╯╰━━━━╯ ╭━┻╮╲┗━━━━╮╭╮┈ ┃▎▎┃╲╲╲╲╲╲┣━╯┈ ╰━┳┻▅╯╲╲╲╲┃┈┈┈ ┈┈╰━┳┓┏┳┓┏╯┈┈┈ ┈┈┈┈┗┻┛┗┻┛┈┈┈┈ ▕▔▔╲╱▔▔▔╲╱▔▔▏ ┈╲_╱╰╮┈╭╯╲_╱ ┈┈┈▏▉╮┈╭▉▕ ┈┈╱╲╰╰┊╯╯╱╲ ┈╱╰▕╰╰┳╯╯▏╯╲ ▕╰╰╰╲╰┻╯╱╯╯╯▏ ▕╰╰╰╰▔▔▔╯╯╯╯▏ ▕╰╰╰╰╰╮╭╯╯╯╯▏ ┈╲╭╮┈╰╮╭╯╭╮╱ ┈┈┫┣╭━━━╮┫┃ ┈┈┃┃┃┈┈┈┃┃┃ ┈┈┗┛┛┈┈┈┗┗┛ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈╭━━━━━╮┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈╰┳━━━━╰╮╭━╮┈┈┈┈ ┈┈╰┳━━━━┣╯▊╲┈┈┈┈ ┈┈┈╰━┳━━╯╰╱▔┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈╰━┳┳╯┈┈┈┈┈┈ ━━━━━━━┻┻━━━━━━━ ┈╱▔▔▔╲┈┈┈╭━╮┈ ╱╲┊▕┊▕╲┈┈┃┊▋╲ ▏┊╲┊┃┊▏┃┈╲┊▕▔ ╲╲┊╲▕┊▏╱▂▂╯┊▏ ┈╲┊╲╲┃╱╯╯╯╯╯▏ ┈┈▔╲▔╯╯╯╯╯╯╱┈ . ───────────────────── ───────────████████── ──────────███▄███████ ──────────███████████ ──────────███████████ ──────────██████───── ──────────█████████── █───────███████────── ██────████████████─── ███──██████████──█─── ███████████████────── ███████████████────── ─█████████████─────── ──███████████──────── ────████████───────── ─────███──██───────── ─────██────█───────── ─────█─────█───────── ─────██────██──────── ───────────────────── ┈┈┈┈╱▔▔▔▔▔╲┈╱▔╲ ┈┈┈┈▏┈┈▏╭╮▕┈▏╳▕ ┈┈┈┈▏┈┈▏┈┈▕┈╲▂╱ ┈╱▔▔╲▂╱╲▂▂┈╲▂▏▏ ╭▏┈┈┈┈┈┈┈▏╲▂▂╱┈ ┃▏┈┈┈┈▏┈┈▏┈┈┈┈┈ ╯▏┈╲╱▔╲▅▅▏┈┈┈┈┈ ┈╲▅▅▏▕▔▔▔▔▏┈┈┈┈ ⛤


❁✿⚅⚄⚃⚀⚂⚃\٠\l❶➁❸➃❺➄ ❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿❶➁❸➃❺➄❻➆➑➈❿


╰❃❥╮✬✿╭┳❁❁╤───────➛➣ ❁✿⚅⚄⚃⚀⚂⚃\٠\l➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁ ➁➁❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸➁➁ ➁➁❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸➁➁ ➁➁❸❸❸➁➁➁➁➁❸❸❸➁➁ ➁➁❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸➁➁ ➁➁❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸➁➁ ➁➁❸❸❸➁➁❸❸❸➁➁➁➁➁ ➁➁❸❸❸➁➁➁❸❸❸➁➁➁➁ ➁➁❸❸❸➁➁➁➁❸❸❸➁➁➁ ➁➁❸❸❸❸➁➁➁❸❸❸❸➁➁ ➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁➁


★╭⍝╮⎝⎲⎵⎲⎠╭⍝╮✓★ ╭⍝╮★✭????????????✭????????????✭★✓╭
XEM VIDEO HƯỚNG DẪN